logo
กรมธนารักษ์
กองประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ยุทธศาสตร์

 • Strategy Map สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  15 ธันวาคม 2565
 • Strategy Map สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  4 พฤษภาคม 2565
 • ตัวชี้วัดภายในและเป้าหมายการดำเนินงาน สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  12 กุมภาพันธ์ 2563
 • Strategy Map สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  12 กุมภาพันธ์ 2563
 • ตัวชี้วัดภายในและเป้าหมายการดำเนินงาน สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  30 มกราคม 2563
 • Strategy Map สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  8 มกราคม 2562
 • ตัวชี้วัดภายในและเป้าหมายการดำเนินงาน สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  11 มกราคม 2561
 • Strategy Map สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  11 มกราคม 2561
 • ตัวชี้วัดภายในและเป้าหมายการดำเนินงาน สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  29 ธันวาคม 2558
 • Strategy Map สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  7 มีนาคม 2559
 • Strategy Map สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  18 กุมภาพันธ์ 2558