logo
กรมธนารักษ์
กองประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ภารกิจ/พันธกิจ

กองประเมินราคาทรัพย์สิน มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมาย   
ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ได้ดำเนินการดังนี้
  1. ประเมินราคาที่ดิน
  2. กำหนดมาตรฐานต้นทุนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง
  3. ประเมินราคาห้องชุด
  4. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน
  5. ให้บริการข้อมูลราคาประเมินที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด                                                                                                                                                   ระยะเวลาการใช้บัญชีราคาประเมิน  การประกาศใช้บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างและห้องชุด แต่ละคราวใช้ได้ไม่เกินสี่ปีนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้ ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตามปกติในตลาดแตกต่างจากราคาประเมิน ทุนทรัพย์ที่ได้ประกาศไว้มากพอสมควรสามารถปรับปรุงแก้ไขราคาประเมินก่อนครบ 4 ปี หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคม อาจขยายเวลาการใช้บัญชีฯ ที่ครบ 4 ปี ออกไปอีกได้แต่ต้องไม่เกินคราวละหนึ่งปี
23 กรกฎาคม 2556 | จำนวนเข้าชม 1153 ครั้ง