logo
กรมธนารักษ์
กองประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ภารกิจ/พันธกิจ

กองประเมินราคาทรัพย์สิน มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้                                                                                                              ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเขตกรุงเทพมหานคร เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการประเมินราคาทรัพย์สินและทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัดทำยุทธศาสตร์และแผนงาน รวมทั้งควบคุม กำกับและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการประเมินราคาทรัพย์สินของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดในกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่อธิบดีมอบหมาย

           บัญชีราคาประเมินที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด มีการประกาศใช้คราวละ 4 ปีนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้ ในกรณีที่ปรากฏว่าที่ดินบริเวณใดมีราคาเฉลี่ยของราคาซื้อขายที่ดินต่างจากราคาประเมินตามบัญชีราคาประเมินที่ดินที่ใช้บังคับอยู่เกินร้อยละสิบห้า สามารถปรับปรุงแก้ไขราคาประเมินก่อนครบ 4 ปี หรือในกรณีที่มีความจำเป็น อาจขยายเวลาการใช้บัญชีฯ ออกไปอีกได้

23 กรกฎาคม 2556 | จำนวนเข้าชม 2639 ครั้ง