logo
กรมธนารักษ์
กองประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

งานตามภารกิจ

งานตามภารกิจของกองประเมินราคาทรัพย์สิน

หน้าที่ที่รับผิดชอบ

            กองประเมินราคาทรัพย์สิน มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการประเมินราคาของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 8 ส่วน ดังต่อไปนี้

ส่วนอำนวยการ

 • ฝ่ายงานบริหารทั่วไปและพัสดุ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านพัสดุของกองฯ
 • ฝ่ายแผนงาน
 • ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านงบประมาณของกองฯ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านบุคลากรของกองฯ
 • งานเลขานุการคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ และเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ
 • ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำหนดราคาประเมิน
  ทุนทรัพย์ อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์กรุงเทพมหานคร และอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมิน
  ทุนทรัพย์ประจำจังหวัด
 • ดำเนินการจัดทำประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดที่จดทะเบียนใหม่
  ในกรุงเทพมหานคร

ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในกรุงเทพมหานคร 1

           มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านประเมินราคาที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร รวม 7 สำนักงาน ได้แก่ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาบางกอกน้อย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาหนองแขม สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาธนบุรี สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาบางขุนเทียน สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาบางเขน และสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาดอนเมือง

ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในกรุงเทพมหานคร 2

           มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านประเมินราคาที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร รวม 10 สำนักงาน ได้แก่ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาพระโขนง สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาห้วยขวาง สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาจตุจักร สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาลาดพร้าว สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาบึงกุ่ม สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาบางกะปิ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขามีนบุรี สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาหนองจอก สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาประเวศ และสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาลาดกระบัง

ส่วนมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน

 • ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลทางวิชาการหรืองานวิจัยสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการประเมินราคาทรัพย์สิน
 • ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักเกณฑ์วิธีการในการประเมินราคาทรัพย์สิน ตลอดจนระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการอบรมและพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินราคาทรัพย์สินแก่บุคลากรด้านการประเมินราคาทรัพย์สินของหน่วยงาน
 • ศึกษา วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและสนับสนุนด้านวิชาการประเมินราคาทรัพย์สินแก่หน่วยงานอื่น

ส่วนจัดการฐานข้อมูล

 • บริหารจัดการและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน ออกแบบโครงสร้างเครือข่าย ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลแผนที่ ฐานข้อมูลซื้อขาย ฐานข้อมูลที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง/อาคารชุด ออกแบบโครงสร้างทะเบียนทรัพย์สิน และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ ออกแบบเว็บไซด์การให้บริการสอบถามราคาประเมินทางอินเตอร์เน็ท จัดระบบป้องกันรักษาข้อมูลและสำรองข้อมูลกรณีฉุกเฉิน
 • พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการเพิ่มขึ้นของปริมาณงาน แก้ไขปรับปรุงชุดคำสั่งให้เหมาะสมกับการใช้งาน จัดทำคู่มือชุดคำสั่งเพื่อให้ส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประเมินราคาทรัพย์สินสามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อขอข้อมูลซื้อขาย ข้อมูลทะเบียนที่ดิน ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด บริหารจัดการและนำเข้าฐานข้อมูล รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขฐานข้อมูลซื้อขาย ฐานข้อมูลทะเบียนที่ดิน ฐานข้อมูลอาคารชุด ฐานข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง และฐานข้อมูลบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ให้เป็นปัจจุบัน
 • ถ่ายโอนข้อมูลแผนที่ จัดเตรียมและจัดทำแผนที่พื้นฐานในระบบดิจิทัลเพื่อการประเมินราคา นำเข้าฐานข้อมูลแผนที่ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลแผนที่ ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ให้เป็นปัจจุบัน จัดทำสำเนา/สแกนแผนที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกรมธนารักษ์เพื่อใช้ปฏิบัติงานประเมินราคาที่ดินรายแปลง และรายบล็อก จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานรวมทั้งฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านการจัดทำแผนที่
 • บันทึกข้อมูลที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง/อาคารชุด ลงในฐานข้อมูล จัดเตรียมข้อมูลให้หน่วยงานประเมินราคาทรัพย์สินทั้งส่วนกลางและสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทุกพื้นที่ เพื่อใช้ปฏิบัติงานประเมินราคาที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง/อาคารชุด
 • เชื่อมโยงข้อมูลแผนที่ ข้อมูลทะเบียนที่ดิน ข้อมูลจดทะเบียนซื้อขาย และข้อมูลราคาประเมินที่ดิน
  รายแปลง รวมทั้งจัดพิมพ์บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง
 • ตรวจสอบ/จัดทำ สรุปราคาประเมินที่ดินรายจังหวัด นำเข้าข้อมูลบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง นำเข้าแผนที่และบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายบล็อกในระบบดิจิทัล และนำเข้าข้อมูลสรุปราคาประเมินที่ดินรายจังหวัด เพื่อให้บริการราคาประเมินทุนทรัพย์ทางอินเตอร์เน็ท
 • ให้บริการด้านศูนย์ข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์ ในการขอดู/ขอคัด/ขอสำเนาบัญชีราคาประเมินโดยให้บริการทางโทรศัพท์ ทางอินเตอร์เน็ท และขอดูด้วยตนเองรวมทั้งตอบหนังสือขอทราบราคาประเมินทุนทรัพย์ให้แก่หน่วยงานภายนอก และประชาชนทั่วไป

ส่วนบริหารงานประเมินราคาทรัพย์สินในภูมิภาค 1

           มีหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแล และติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานในสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ รวม 39 พื้นที่ ได้แก่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก สมุทรปราการ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ และอุทัยธานี

ส่วนบริหารงานประเมินราคาทรัพย์สินในภูมิภาค 2

           มีหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแล และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ในสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ รวม 37 พื้นที่ ได้แก่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง หนองคาย บึงกาฬ เลย อุดรธานี หนองบัวลำภู นครพนม มุกดาหาร สกลนคร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี สุรินทร์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน น่าน พะเยา เชียงราย แพร่ ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์

ส่วนประเมินราคาอาคารชุดและโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง

           มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านอาคารชุดและสิ่งปลูกสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ทั้ง 17 สำนักงาน และควบคุม ติดตาม การปฏิบัติงานด้านอาคารชุดและสิ่งปลูกสร้าง ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ รวม 76 จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

- ดำเนินการสำรวจ วิเคราะห์ และประเมินราคาอาคารชุดในกรุงเทพมหานคร

- ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนราคาประเมินอาคารชุดในกรุงเทพมหานคร

- ดำเนินการสำรวจ วิเคราะห์ และประเมินราคาโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างไม่แล้วเสร็จในกรุงเทพมหานคร

- ดำเนินการกำหนดแบบมาตรฐานของโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างแต่ละประเภทตามหลักวิชาการ

- ดำเนินการจัดทำบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างตามรอบบัญชีฯ
ในกรุงเทพมหานคร

    สำนักงานธนารักษ์พื้นที่

- ดำเนินการติดตาม พิจารณา เรื่องเกี่ยวกับงานประเมินราคาอาคารชุด ปรับราคาประเมินอาคารชุด ประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างไม่แล้วเสร็จ ประเมินราคาโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างตามรอบบัญชีฯ ในภูมิภาค ตามมติคณะอนุกรรมการประจำจังหวัด

 

21 กุมภาพันธ์ 2563 | จำนวนเข้าชม 1110 ครั้ง