logo
กรมธนารักษ์
กองประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 • ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชี พ.ศ.2564-2567
  29 พฤษภาคม 2563
 • แนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินราคาห้องชุด กรณีที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคลที่ไม่ได้กำหนดพื้นที่ไว้เป็นตารางเมตร
  4 มีนาคม 2563
 • การปฏิบัติงานตามแผนงานทบทวนการจัดทำบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชี พ.ศ. 2564 - 2567
  25 กุมภาพันธ์ 2563
 • แบบรายงานความก้าวหน้า แผนงานปรับปรุงราคาประเมินที่ดินและจัดทำแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดินในภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  25 กุมภาพันธ์ 2563
 • แบบรายงานความก้าวหน้า แผนงานการจัดทำบัญชีราคาประเมินที่ดินราชพัสดุรายทะเบียนผู้เช่าในภูมิภาค สำนักงานธนารักษ์พื้นที่......
  25 กุมภาพันธ์ 2563
 • การประกาศกำหนดพื้นที่ดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินห้องชุด
  22 มกราคม 2563
 • การปฏิบัติงานด้านประเมินราคาห้องชุดในสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 40 พื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  8 มกราคม 2563
 • เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฏหมายที่ดิน(แก้ไขเพิ่มเติ่ม)
  15 พฤษภาคม 2560
 • เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านประเมินราคาทรัพย์สินของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
  24 พฤศจิกายน 2559
 • เรื่อง การปรับปรุงบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชีปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ (ตามหนังสือ ว 130)
  22 พฤศจิกายน 2559
 • เรื่อง การปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด
  22 กรกฎาคม 2559
 • เรือง การจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านประเมินราคาทรัพย์สินประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ ผ่านระบบ VDO Conference
  20 มิถุนายน 2559
 • โปรแกรม Microsoft Access เพื่อการประเมินราคาทีดินรายแปลง เวอร์ชั่น 2016.2(ปรับปรุงใหม่ 21/04/2559)
  30 มีนาคม 2559
 • เรื่อง การปรับปรุงบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชีปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)
  3 มีนาคม 2559
 • ยืนยันแผนปฎิบัติงานด้านประเมินราคาอาคารชุดในสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2559
  25 มกราคม 2559
 • ตัวอย่างการนำเสนอคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัด และคณะกรรมการกำหนดประเมินทุนทรัพย์ รอบบัญชีปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒
  22 กรกฎาคม 2558
 • Template แผนที่ราคาประเมินที่ดินรายแปลง
  10 กรกฎาคม 2558
 • เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดทำบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชีปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒
  12 มิถุนายน 2558
 • เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2554
  21 พฤศจิกายน 2556
 • แบบฟอร์มแผนการปฏิบัติงานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2557-2559
  21 พฤศจิกายน 2556
 • ตัวอย่างพิมพ์ร่างบัญชี
  21 พฤศจิกายน 2556