logo
กรมธนารักษ์
กองประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A
ขอแสดงความยินดีข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ประชาสัมพันธ์ ประกาศย้ายสำนักงาน กองประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ จะย้ายสำนักงานไปยัง อาคารสำนักงานฯ (พหลโยธิน 11) ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป